Pirkimo, pristatymo ir grąžinimo taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Internetinė parduotuvė adresu www.chazzchips.com priklauso bendrovei „Gusania“, UAB, kurios buveinė yra Vokės 24, Lentvaris, Trakų rajonas, įmonės kodas 304827413, kontaktinis telefono numeris (+370) 658 07210 (skambučiai apmokestinami pagal atitinkamo operatoriaus nustatytus tarifus).

Naudojantis Internetine parduotuve, Kliento galinis įrenginys ir IT sistema turi atitikti Techninius reikalavimus.

Šios Taisyklės skirtos Klientams, kurie yra Vartotojai, ir Klientams, kurie nėra Vartotojai, kurie naudojasi Internetine parduotuve, Elektroninėmis paslaugomis.
Kliento duotas sutikimas dėl taikomų Taisyklių nuostatų yra savanoriškas, tačiau būtinas Paskyrai sukurti ir (arba) Kliento Užsakymui pateikti ar Produktams rezervuoti.
Taisyklėse vartojamos didžiąja raide rašomos sąvokos turi toliau nurodytą reikšmę, nebent pagal kontekstą jos aiškiai turi būti suprantamos kitaip:

– AKCIJOS – pagal Internetinės parduotuvės taisykles reguliuojamos specialios pardavimo ar paslaugų teikimo sąlygos, taikomos konkrečiu laikotarpiu galiojančiam specialiam Pardavėjo pasiūlymui, kuriuo Klientas gali pasinaudoti Internetinėje svetainėje nurodytomis sąlygomis, pavyzdžiui, Kainos arba pristatymo išlaidų nuolaida.

– CIVILINIS KODEKSAS – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

– DARBO DIENA – viena diena nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus valstybinių švenčių dienas.

– ELEKTRONINĖ PASLAUGA – paslaugos, teikiamos Klientui Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus ir vadovaujantis Paslaugų teikimo sutarties nuostatomis. Kai paslaugas teikia su Pardavėju bendradarbiaujantys subjektai, atitinkamos nuostatos dėl naudojimosi šiomis paslaugomis yra numatytos tų subjektų paslaugų teikimo taisyklėse.

– INTERNETINĖ PARDUOTUVĖ – Pardavėjo tvarkoma Pardavėjo siūlomų paslaugų teikimo platforma, kurią sudaro tarpusavyje susijusių internetinių svetainių grupė, prieinama adresu www.cipsadienis.lt.

– KAB – Pardavėjo Klientų aptarnavimo biuras, kuris teikia Klientams informaciją apie Internetinės parduotuvės veiklą, įskaitant Produktus, Parduotuvę, Taisykles ir vykstančias Akcijas, Darbo dienomis Internetinės parduotuvės svetainės kontaktų skiltyje nurodytu darbo laiku ir joje nurodytais telefonais bei el. pašto adresu, siunčiant pranešimus vartotojui cipsadienis.lt, tiesioginiu pokalbiu internete Internetinės parduotuvės svetainės kontaktų skiltyje ir naudojantis kontaktine forma. Telefoniniai pokalbiai su Klientų aptarnavimo biuru apmokestinami pagal standartinius atitinkamo operatoriaus nustatytus tarifus.

– KAINA – eurais arba kita valiuta nurodyta bendra atlygio suma (įskaitant mokesčius), mokama Pardavėjui už Produkto nuosavybės perdavimą Klientui pagal Pardavimo sutartį. Pristatymo išlaidos į kainą neįskaičiuojamos, nebent Internetinės parduotuvės taikomose Akcijos sąlygose numatyta kitaip.

– KLIENTAS – 1) fizinis asmuo arba asmuo, veikiantis per įgaliotą asmenį; 2) juridinis asmuo; arba 3) organizacinis vienetas, neturintis juridinio asmens statuso, kuris pagal įstatymą yra teisnus ir veiksnus. Tuo atveju, jei Klientas yra riboto veiksnumo fizinis asmuo, ji(s) įsipareigoja gauti veiksnaus savo atstovo galiojantį sutikimą sudaryti Paslaugų teikimo sutartį / Pardavimo sutartį ir, Pardavėjui pareikalavus, pateikti tokį sutikimą, nes įprastai Internetinėje parduotuvėje sudaromos Pardavimo sutartys yra skirtos smulkiems kasdienio vartojimo poreikiams tenkinti.

– KREPŠELIS – paslauga, suteikiama kiekvienam Klientui, kuris naudojasi Internetine parduotuve, leidžianti jam/jai pateikti vieno ar kelių Produktų Užsakymą, rezervuoti Produktą, įrašyti nuolaidų kodus, kuriuos pritaikius Kaina sumažinama pagal taisykles, numatytas atskirose sutartyse / taisyklėse, matyti atskirų Produktų Kainas ir visų Produktų bendrą Kainą (taip pat pristatymo išlaidas) ir matyti numatomą Produktų pristatymo terminą. Suformuodamas Krepšelį Klientas pateikia pasiūlymus sudaryti Pardavimo sutartį, t.y. Klientas gali sudaryti daugiau kaip vieną Pardavimo sutartį pateikdamas vieną Užsakymą.

– NAUJIENLAIŠKIS – elektroninė paslauga, leidžianti visiems ja besinaudojantiems Klientams automatiniu būdu periodiškai gauti iš Pardavėjo informaciją apie Produktus, Internetinę parduotuvę, įskaitant naujienas ir specialius pasiūlymus Kliento pateiktu el. pašto adresu arba telefono numeriu.

– PARDAVĖJAS – bendrovė „Gusania“, UAB, kurios buveinė yra Vokės 24, Lentvaris, Trakų rajonas, įmonės kodas 304827413, kontaktinis telefono numeris (+370) 658 07210 (skambučiai apmokestinami pagal atitinkamo operatoriaus nustatytus tarifus).

– PARDAVIMO SUTARTIS – pagal Civilinio kodekso nuostatas Kliento ir Pardavėjo nuotoliniu būdu naudojantis ryšio priemonėmis sudaryta Pardavimo sutartis, pagal kurią Pardavėjas parduoda Produktus Klientui už nustatytą Kainą, pridėjus taikomus papildomus mokesčius, įskaitant pristatymo išlaidas, kurios sąlygas apibrėžia šios Taisyklės.

– PASKYRA – elektroninė paslauga, resursų kompleksas Pardavėjo IKT sistemoje, pažymėtas individualiu Kliento Prisijungimo vardu ir Slaptažodžiu, leidžiantis Klientui naudotis papildomomis funkcijomis / paslaugomis. Klientas prisijungia prie Paskyros naudodamas savo Prisijungimo vardą ir Slaptažodį. Klientas prisijungia prie savo Paskyros prieš tai užsiregistravęs Internetinėje parduotuvėje. Paskyra leidžia kaupti ir išsaugoti Kliento adresus, kuriais siunčiami Produktai, matyti Užsakymo statusą, Užsakymus ir Produkto rezervacijas ir bet kokių kitų Pardavėjo suteiktų paslaugų istoriją.

– PRODUKTAS – Internetinėje parduotuvėje parduodamas kilnojamasis daiktas, kuris yra Kliento ir Pardavėjo sudarytos Pardavimo sutarties dalykas, už kurį Pardavėjui sumokama Kaina, arba Produkto rezervacijos dalykas.

– PRISIJUNGIMO VARDAS – Kliento el. pašto adresas, kurį jis nurodė kurdamas Paskyrą.

– SLAPTAŽODIS – simbolių (raidžių ir skaičių) seka, kurią Klientas nustatė kurdamas Paskyrą, būtina autorizacijai jungiantis prie Paskyros. Klientas privalo išsaugoti Slaptažodžio konfidencialumą (neatskleisti jo tretiesiems asmenims). Pardavėjas suteikia Klientui galimybę daug kartų keisti Slaptažodį.

– TAISYKLĖS – apibrėžia Kliento ir Pardavėjo teises ir pareigas. Šiose Taisyklėse paslaugų teikimą elektroniniu būdu reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

– TURINYS – teksto, grafiniai arba multimedijos elementai (pvz., informacija apie Produktus, Produktų nuotraukos, Produktų pristatymo vaizdinė medžiaga, aprašymai).

– UŽSAKYMAS – Kliento valios pareiškimas, tiesiogiai išreiškiantis jo valią sudaryti Pardavimo sutartį nuotoliniu būdu, naudojantis nuotolinio ryšio priemonėmis, apibrėžiantis Produktus, kuriuos Klientas ketina pirkti bei pateikiantis Kliento duomenis, reikalingus galimai Pardavimo sutarčiai sudaryti ir vykdyti. Kiekvieno Produkto užsakymas bus laikomas nepriklausomu Kliento pasiūlymu Pardavimo sutarčiai sudaryti (techninė pagalba). Užsakymui bus suteiktas vienas numeris, Pardavėjo atsiųstas Užsakymo patvirtinimas yra laikomas Pardavimo sutarties sudarymo momentu.

– VARTOTOJAS – fizinis ar Juridinis asmuo, kuris su Pardavėju sudaro teisėtą sandorį, tiesiogiai nesusijusių su jo ūkine ar profesine veikla.

– VARTOTOJŲ TEISIŲ ĮSTATYMAS, ĮSTATYMAS – Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas.

II. PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO SĄLYGOS

Pagrindinės paslaugų savybės, įskaitant paslaugų teikimo dalyką bei susisiekimo su Klientu būdą, pateikiamos kiekvieno Produkto puslapyje.

Pardavėjas suteikia galimybę teikti Produktų Užsakymus šiais būdais:

a) Internetinės parduotuvės svetainėje;

b) kontaktuojant su KAB:

– telefonu;

– el. paštu;

Vykdydamas teikiamų paslaugų plėtrą, Pardavėjas gali siūlyti kitokius Užsakymų pateikimo būdus nuotolinio ryšio priemonėmis, vadovaudamasis šių Taisyklių nuostatomis.

Kliento ir Pardavėjo Pardavimo sutartis sudaroma Pardavėjui patvirtinus Užsakymo gavimą.

Pardavėjas suteikia Klientui galimybę pateikti Užsakymą per Internetinę parduotuvę tokiu būdu:

a) Klientas Internetinėje parduotuvėje įsideda į Krepšelį pasirinktą (-us) Produktą (-us), po to pereina prie Užsakymo formos;

b) Paskyrą sukūręs Klientas Užsakymo formoje patvirtina Pardavimo sutarčiai sudaryti ir vykdyti būtinų duomenų aktualumą. Paskyros neturintis Vartotojas privalo atskirai užpildyti Užsakymo formą: nurodyti Pardavimo sutarčiai sudaryti ir vykdyti reikalingus savo duomenis. Bet kuriuo atveju, pateikus pasenusius arba neteisingus Kliento duomenis, Sutartis gali būti nesudaryta. Užsakymo formoje Klientas privalo nurodyti šiuos duomenis: vardą ir pavardę, adresą (gatvė, namo / buto numeris, pašto kodas, miestas, valstybė), el. pašto adresą, kontaktinio asmens telefono numerį bei duomenis, susijusius su Pardavimo sutartimi: Produktas (-ai), Produkto (-ų) kiekis, jei taikoma, rūšis, spalva ir dydis, Produkto (-ų) pristatymo vieta ir būdas, mokėjimo būdas. Jeigu Klientas nėra Vartotojas, būtina nurodyti įmonės pavadinimą bei mokesčių mokėtojo kodą;

c) Klientas pasirenka vieną iš Pardavėjo siūlomų pristatymo būdų;

d) Klientas pasirenka Kainos ir kitų Pardavimo sutarties vykdymo išlaidų, nurodytų Užsakymo formoje, mokėjimo būdą;

e) Klientas pateikia Pardavėjui Užsakymą naudodamas šiam tikslui skirtą Internetinės parduotuvės funkciją (mygtuką „patvirtinti ir apmokėti užsakymą“). Tuo atveju, jei Klientas nėra sukūręs Paskyros ir anksčiau nėra pateikęs savo sutikimo dėl Taisyklių, jis privalo pareikšti savo sutikimą;

f) Klientas pateikia Užsakymą naudodamas šiam tikslui skirtą Internetinės parduotuvės funkciją (mygtuką „patvirtinti ir apmokėti užsakymą“);

Tuo atveju, jei Pardavimo sutartis sudaroma naudojantis kitomis nuotolinio ryšio priemonėmis, įskaitant telefonu:

a) Pardavėjas išsiunčia Klientui elektroninį pranešimą, kuriame patvirtinamas siūlomos sudaryti Pardavimo sutarties turinys;

b) Elektronine žinute Klientas išsiunčia Pardavėjui Užsakymo patvirtinimą tuo pačiu elektroninio pašto adresu, iš kurio jis gavo 6 a punkte nurodytą patvirtinimą;

c) jei Klientas neturi Paskyros ir anksčiau neišreiškė sutikimo dėl Taisyklių, būtina, kad jis sutiktų su Taisyklėmis.

Visais kitais atvejais, išskyrus nurodytus 6 punkte, kai Pardavimo sutartis sudaroma naudojant kitas nuotolinio ryšio priemones, įskaitant telefoną, Vartotojo iniciatyva atitinkamai yra taikomi toliau nurodyti punktai, atsižvelgiant į aplinkybes ir naudojamas ryšio priemones.

Pardavėjas, atsakydamas į gautą Užsakymą, Kliento nurodytu el. pašto adresu nedelsdamas išsiunčia automatiškai sugeneruotą elektroninį pranešimą, patvirtinantį Užsakymo gavimą ir jo apdorojimo pradžią.

Po Užsakymo patvirtinimo Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia Kliento nurodytu el. pašto adresu elektroninį pranešimą su:

a) patvirtinimu, kad buvo priimtas vienas ar keli Užsakymo metu pateikti Kliento pasiūlymai ir buvo sudaryta Pardavimo sutartis (pranešime nurodytų Produktų Užsakymo priėmimas); arba

b) informacija apie negalėjimą priimti visų Užsakymo metų pateiktų Kliento pasiūlymų dėl III punkto 3 dalyje (mokėjimo nevykdymas) nurodytų priežasčių;

c) Pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo Užsakymo (-ų) patvirtinimo momento, t. y. kai Klientas gavo 9 dalies a punkte nurodytą pranešimą. Pardavėjas Kliento nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčia Klientui Pardavimo sutarties sąlygų patvirtinimą.

Jei nėra galimybės priimti visų ar kai kurių Užsakymo metu pateiktų pasiūlymų, KAB susisiekia su Klientu, tam kad:

a) informuotų Klientą apie negalėjimą priimti visų ar kai kurių Užsakyme siekiant sudaryti Pardavimo sutartį pateiktų pasiūlymų; arba

b) patvirtintų Klientui apie galimybę vykdyti dalį Užsakymo, dėl kurios jis sutinka sudaryti Pardavimo sutartį. Tokiu atveju Klientas gali anuliuoti visą Užsakymą (visus pasiūlymus), kas nepažeidžia jo teisės atsisakyti sutarties. Kliento Užsakymo anuliavimas atleidžia Pardavėją nuo prievolės ją vykdyti. Užsakymą anuliavus yra taikomos atitinkamos Įstatymo ir Civilinio kodekso nuostatos.

Nesant galimybei priimti Užsakymo metu pateikto (-ų) pasiūlymo (-ų), Pardavimo sutartis KAB nurodytų Produktų atžvilgiu nėra sudaroma, o Pardavėjas nedelsdamas, tačiau ne vėliau negu per 14 dienų, privalo grąžinti Klientui jo sumokėtas sumas, kurių atžvilgiu Pardavimo sutartis nebuvo sudaryta.

Nepriklausomai nuo to, Pardavėjas gali informuoti Klientą apie Užsakymo būseną, visų pirma išsiųsdamas pranešimą Kliento elektroninio pašto adresu, išsiųsdamas SMS arba susisiekdamas su juo telefonu.

Pardavėjas siekia užtikrinti Produktų prieinamumą ir Pardavimo sutarties vykdymą. Tais atvejais, kai Pardavimo sutartis negali būti įvykdyta ir kitais įstatymų numatytais atvejais yra taikomos Civilinio kodekso nuostatos bei kitų galiojančių teisės aktų nuostatos, kiek tokie teisės aktai pagal juose numatytas taisykles yra taikytini.

Bendrą Užsakymo vertę sudaro Kaina, pristatymo išlaidos, užsakymo surinkimo mokestis ir galimos kitos Kliento pasirinktų papildomų paslaugų išlaidos. Pardavėjas gali nustatyti minimalią Krepšelio vertę, nuo kurios galimas užsakymas, taip pat Užsakymo vertę, kuriai taikomas nemokamas Produktų pristatymas. Apie bendrą Kainą, įskaitant mokesčius už užsakytą Produktą, užsakymo surinkimą, taip pat apie pristatymo išlaidas (transportavimas, pristatymas, pašto paslaugos) bei kitas išlaidas, o kai negalima nustatyti šių mokėjimų dydžio – apie prievolę jas sumokėti Klientas yra informuojamas Užsakymo pateikimo metu arba tada, kai Klientas pareiškia valią sudaryti Pardavimo sutartį.

Internetinėje parduotuvėje vykdomos Akcijos nėra sumuojamos, jeigu Akcijų sąlygose nėra numatyta kitaip. Parduotuvėje atskiriems produktams galiojančios nuolaidos su nuolaidų kodais taip pat nesisumuoja, t.y. nuolaidos kodas galios tik prekėms, kurios nėra nukainuotos.

Jei prekei yra suteikiama didesnė nei 30% nuolaida, šios prekės maksimalus kiekis per užsakymą yra 3 vienetai.

Produkto rezervacijos atveju atitinkamai taikomos šio punkto nuostatos, atsižvelgiant į toliau nurodytas nuostatas.

Galimybė rezervuoti Produktą priklauso nuo užsakymo formoje Kliento nurodyto regiono/adreso ir prekių likučių.

III. MOKĖJIMO UŽ PRODUKTĄ BŪDAI IR TERMINAI

Pardavėjas leidžia Klientui pasirinkti įvairius mokėjimo būdus.

Atsiskaitymai elektroniniu būdu ir mokėjimo kortele vykdomi Kliento pasirinkimu per įgaliotus paslaugų teikėjus.

Vienas iš atsiskaitymo būdų yra naudojantis Swed, Seb, Luminor bankų elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimu platforma.

Jeigu Klientas pasirenka išankstinį mokėjimą pavedimu ir mokėjimo neatlieka, KAB gali susisiekti su Klientu, įskaitant el. paštu, ir priminti jam apie mokėjimą. Jeigu Klientas neatlieka mokėjimo per 3 dienas nuo Užsakymo pateikimo ir per papildomą 2 dienų mokėjimo terminą po priminimo, Kliento užsakymas nebus priimtas. Kol Klientas negavo pranešimo apie Užsakymo pateikimą, jis gali be jokių pasekmių atšaukti Užsakymą susisiekdamas su Pardavėjo KAB, gali per nurodytą terminą panaikinti Užsakymą, ir tai nepažeidžia jo(s) teisės atsisakyti sutarties.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šios Taisyklės įsigalioja nuo 2020-07-01.

Esminės sudaromos Elektroninių paslaugų teikimo sutarties nuostatos įtvirtinamos, užtikrinamos, pateikiamos bei patvirtinamos siunčiant pranešimą Kliento nurodytu el. pašto adresu.

Pardavėjas užtikrina technines ir organizacines priemones, atitinkančias pagal Paslaugų sutartį teikiamų paslaugų keliamo lygio riziką. Elektroninių paslaugų naudojimas yra susijęs su duomenų perdavimui internetinėje erdvėje būdinga rizika, pavyzdžiui, perduodamų duomenų praradimas, paskleidimas ar neteisėtas perėmimas.

Klientai gali nemokamai susipažinti su šių Taisyklių turiniu ir jas atsispausdinti apsilankę interneto adresu www.cipsadienis.lt.

Pardavėjas informuoja, kad naudojantis Internetine parduotuve per naršyklę ar pateikiant Užsakymą telefoninių pokalbių su KAB metu, gali atsirasti papildomų naudojimosi internetu išlaidų (mokestis už duomenų siuntimą) arba pokalbių telefonu išlaidų pagal paslaugų teikėjo, kurio paslaugomis naudojasi Klientas, tarifus.

Šiose Taisyklėse neaptartiems klausimams taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos, įskaitant Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų galiojančių teisės aktų nuostatas, kiek tokie teisės aktai pagal juose numatytas taisykles yra taikytini.

Pasirinkdamas šioms Taisyklėms taikyti Lietuvos Respublikos teisę, Klientas nepraranda apsaugos, suteikiamos jam vadovaujantis nuostatomis, kurių teisiškai negalima nepaisyti sudarant Pardavėjo ir Kliento sutartį ir kurios būtų taikomos nesant pasirinkimo.

Prekių pristatymo sąlygos:

Prekes pristato kurjeris į namus arba į pasirinktą paštomatą. Lietuvoje per 1-5 darbo dienas po užsakymo apmokėjimo, per 1-7 darbo dienas Europoje ir per 1-21 darbo dieną JAV.

Grąžinimo taisyklės

Jeigu klientai netenkinti pristatytų prekių kokybe, ne vėliau kaip per 72 valandas nuo prekių pristatymo laiko turi informuoti el. paštu quality@gusania.com. Kreipiantis dėl prastos produkto kokybės, privaloma pateikti nekokybiško produkto nuotrauką.

Grąžinant ar keičiant internetinėje parduotuvėje įsigytas prekes, paprašysime užpildyti pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo raštą.

Pinigai už grąžintas prekes į Jūsų banko sąskaitą, iš kurios sumokėjote už pirkinius, bus pervesti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.