Pirkšanas, piegādes un atpakaļatdošanas noteikumi

I. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Interneta veikals, kura adrese www.chazzchips.com, pieder sabiedrībai UAB “Gusania”, mītnes adrese Vokės 24, Lentvaris, Traķu rajons, uzņēmuma kods 304827413, kontakttālrunis (+370) 658 07210 (zvanu apmaksa saskaņā ar attiecīgā operatora noteiktiem tarifiem).

Izmantojot Interneta veikalu, Klienta gala ierīcei un IT sistēmai ir jāatbilst Tehniskajām prasībām.

Šie noteikumi paredzēti klientiem, kuri ir Patērētāji, un Klientiem, kuri nav Patērētāji, un kas izmanto Interneta veikalu, Elektroniskiem pakalpojumiem.

Klienta piekrišana Noteikumu normām ir brīvprātīga, tomēr nepieciešama Konta izveidošanai un / vai Klienta Pasūtījuma iesniegšanai / Produktu rezervēšanai.

Noteikumos ar lielajiem burtiem rakstītiem jēdzieniem ir turpmāk norādītā nozīme, ja vien konteksta dēļ tiem nav nepārprotami cita nozīme:

– AKCIJAS – saskaņā ar Interneta veikala noteikumiem regulējami speciāli pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas nosacījumi, kas tiek piemēroti konkrētā laika posmā spēkā esošam Pārdevēja piedāvājumam, kuru Klients var izmantot, ievērojot Interneta vietnē norādītos nosacījumus, piemēram, Cenas vai piegādes izdevumu atlaide.

– CIVILKODEKSS – Lietuvas Republikas civilkodekss.

– DARBA DIENA – viena diena no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot valsts svētku dienas.

– ELEKTRONISKS PAKALPOJUMS – pakalpojumi, kas tiek sniegti Klientam Pārdevēja Interneta veikalā saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām, vadoties pēc Pakalpojumu sniegšanas līguma normām. Kad pakalpojumus sniedz Pārdevēja sadarbības subjekti, attiecīgās normas par šo pakalpojumu izmantošanu ir paredzētas šo subjektu pakalpojumu sniegšanas noteikumos.

– INTERNETA VEIKALS – Pārdevēja uzturēta Pārdevēja piedāvāto pakalpojumu sniegšanas platforma, kuru veido savstarpēji saistītu interneta vietņu grupa, kas pieejama adresē www.chazzchips.com.

– KAB – Pārdevēja Klientu apkalpošanas birojs, kas sniedz Klientiem informāciju par Interneta veikala darbību, ieskaitot Produktus, Veikalu, Noteikumus un Akcijas, Darba dienās Interneta veikala vietnes kontaktu sadaļā norādītā darba laikā pa tajā norādītiem tālruņa numuriem un e-pasta adresi, sūtot ziņojumus lietotājam www.chazzchips.com, tiešo sarunu internetā Interneta veikala vietnes kontaktu sadaļā, izmantojot kontaktu formu. Telefona sarunas ar Klientu apkalpošanas biroju tiek apmaksātas saskaņā ar standartiem atbilstoša operatora noteiktiem tarifiem.

– CENA – eiro vai citā valūtā norādīta kopējā atlīdzības summa (ieskaitot nodokļus), kas tiek maksāta Pārdevējam par Produkta nodošanu īpašumā Klientam saskaņā ar Pārdošanas līgumu. Piegādes izdevumi cenā netiek iekļauti, ja vien Interneta veikala piemērotajos Akcijas noteikumos nav paredzēts citādi.

– KLIENTS – 1) fiziska persona vai persona, kas rīkojas ar pilnvarotas personas starpniecību; 2) juridiska persona; 3) organizatoriska vienība, kam nav juridiskas personas statusa, bet kura saskaņā ar likumu ir tiesībspējīga un rīcībspējīga. Gadījumā, ja Klients ir persona ar ierobežotu rīcībspēju, tā (tas) apņemas saņemt sava rīcībspējīgā pārstāvja spēkā esošu piekrišanu Pakalpojumu sniegšanas līguma / Pārdošanas līguma noslēgšanai un pēc Pārdevēja pieprasījuma uzrādīt šādu piekrišanu, jo ierasti Interneta veikalā noslēgtie Pārdošanas līgumi ir paredzēti sīku ikdienas patēriņa vajadzību apmierināšanai.

– GROZS – pakalpojums, kas tiek sniegts katram Klientam, kurš izmanto Interneta veikalu, un ļauj iesniegt vienu vai vairākus Produktu Pasūtījumus, rezervēt Produktu, ierakstīt atlaižu kodus, kurus piemērojot, Cena tiek samazināta saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti atsevišķos līgumos / noteikumos, redzēt atsevišķu Produktu Cenas un visu Produktu kopējo Cenu (kā arī piegādes izdevumus) un paredzamo Produktu piegādes termiņu. Izveidojot Grozu, Klients iesniedz piedāvājumus noslēgt Pārdošanas līgumu, t.i. Klients var noslēgt vairāk nekā vienu Pārdošanas līgumu, iesniedzot vienu Pasūtījumu.

– JAUNUMU BIĻETENS – elektronisks pakalpojums, kas ļauj visiem to izmantojošiem Klientiem automātiskā veidā periodiski saņemt no Pārdevēja informāciju par Produktiem, Interneta veikalu, ieskaitot jaunumus un speciālus piedāvājumus uz Klienta norādīto e-pasta adresi vai tālruņa numuru.

– PĀRDEVĒJS – sabiedrība UAB “Gusania”, mītnes adrese Vokės 24, Lentvaris, Traķu rajons, uzņēmuma kods 304827413, kontakttālrunis (+370) 658 07210 (zvanu apmaksa saskaņā ar attiecīgā operatora noteiktiem tarifiem).

– PĀRDOŠANAS LĪGUMS – saskaņā ar Civilkodeksa normām Klienta un Pārdevēja attālinātā veidā, izmantojot sakaru līdzekļus, noslēgts Pārdošanas līgums, saskaņā ar kuru Pārdevējs pārdod Produktus Klientam par noteiktu Cenu, pievienojot piemērojamos papildu maksājumus, ieskaitot piegādes izdevumus. Tā nosacījumus nosaka šie Noteikumi.

– KONTS – elektronisks pakalpojums, resursu komplekss Pārdevēja IKT sistēmā, kas apzīmēts ar individuālu Klienta Pieteikšanās vārdu un Paroli. Tas ļauj Klientam izmantot papildu funkcijas / pakalpojumus. Klients piesakās Kontā, izmantojot savu Pieteikšanās vārdu un Paroli. Klients piesakās savā Kontā, pirms tam reģistrējoties Interneta veikalā. Konts ļauj uzkrāt un saglabāt Klienta adreses, uz kurām jāsūta Produkti, redzēt Pasūtījuma statusu, Pasūtījumus un Produkta rezervācijas, kā arī jebkādu citu Pārdevēja sniegto pakalpojumu vēsturi.

– PRODUKTS – Interneta veikalā pārdodama nekustama lieta, kura ir Klienta un Pārdevēja noslēgtā Pārdošanas līguma priekšmets, par kuru Pārdevējam tiek maksāta cena, vai Produkta rezervācijas priekšmets.

– PIETEIKŠANĀS VĀRDS – Klienta e-pasta adrese, kuru tas ir norādījis, izveidojot Kontu.

– PAROLE – simbolu (burtu un skaitļu) secība, kuru nosaka Klients, veidojot Kontu un kas nepieciešama autorizācijai piesakoties Kontā. Klientam ir jāsaglabā Paroles konfidencialitāte (to nedrīkst atklāt trešajām personām). Pārdevējs sniedz Klientam iespēju daudz reižu mainīt Paroli.

– NOTEIKUMI – nosaka Klienta un Pārdevēja tiesības un pienākumus. Šajos Noteikumos pakalpojumu sniegšanu elektroniskā veidā regulē Lietuvas Republikas civilkodekss.

– SATURS – teksta, grafiski vai multimediju elementi (piem., informācija par Produktiem, Produktu fotogrāfijas, Produktu piegādes videomateriāls, apraksti).

– PASŪTĪJUMS – Klienta gribas izpausme, kas tieši izsaka viņa gribu noslēgt Pārdošanas līgumu attālināti, izmantojot attālinātus sakaru līdzekļus, kas nosaka Produktus, kurus Klients ir nodomājis pirkt, kā arī sniedz Klienta datus, kuri nepieciešami iespējama Pārdošanas līguma noslēgšanai un izpildei. Katra Produkta pasūtīšana tiks uzskatīta par neatkarīgu Klienta piedāvājumu Pārdošanas līguma noslēgšanai (tehniskā palīdzība). Pasūtījumam tiks piešķirts viens numurs, Pārdevēja atsūtītais Pasūtījuma apstiprinājums uzskatāms par Pārdošanas līguma noslēgšanas brīdi.

– PATĒRĒTĀJS – fiziska vai Juridiska persona, kura ar Pārdevēju noslēdz likumīgu darījumu, tieši nesaistītu ar personas saimniecisko vai profesionālo darbību.

– PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS LIKUMS, LIKUMS – Lietuvas Republikas patērētāju tiesību aizsardzības likums.

II. PĀRDOŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI

Galvenās pakalpojumu īpašības, ieskaitot pakalpojumu sniegšanas priekšmetu un sazināšanās veidu ar Klientu, tiek sniegtas katra Produkta lapā.

Pārdevējs sniedz iespēju iesniegt Produktu Pasūtījumus šādos veidos:

a) interneta veikala interneta vietnē;

b) kontaktējoties ar KAB:

– pa tālruni,

– pa e-pastu.

Īstenojot sniedzamo pakalpojumu paplašināšanu, Pārdevējs var piedāvāt citus pasūtījumu iesniegšanas veidus ar attālinātiem sakaru līdzekļiem, vadoties pēc šo Noteikumu normām.

Klienta un Pārdevēja līgums tiek noslēgts, kad Pārdevējs apstiprina Pasūtījuma saņemšanu.

Pārdevējs sniedz Klientam iespēju iesniegt Pasūtījumu Interneta veikalā šādā veidā:

a) Klients Interneta veikalā ieliek Grozā izvēlēto (-os) Produktu (-us), pēc tam nonāk pie Pasūtījuma veidlapas;

b) Kontu izveidojušais Klients Pasūtījuma veidlapā apstiprina Pārdošanas līguma noslēgšanai un izpildei obligāto datu aktualitāti. Patērētājam, kam nav Konta, ir atsevišķi jāaizpilda Pasūtījuma veidlapa: jānorāda savi dati, kas nepieciešami Pārdošanas līguma noslēgšanai un izpildei. Jebkurā gadījumā, iesniedzot novecojušus vai nepareizus Klienta datus, Līgumu var neizdoties noslēgt. Pasūtījuma veidlapā Klientam ir jānorāda šādi dati: vārds un uzvārds, adrese (iela, mājas / dzīvokļa numurs, pasta kods, pilsēta, valsts), e-pasta adrese, kontaktpersonas tālruņa numurs un dati, kas saistīti ar Pārdošanas līgumu: Produkts (-i), Produkta (-u) daudzums, ja piemēro, veids, krāsa un izmērs, Produkta (-u) piegādes vieta un veids, maksāšanas veids. Ja Klients nav Patērētājs, obligāti jānorāda uzņēmuma nosaukums un nodokļu maksātāja kods;

c) Klients izvēlas vienu no Pārdevēja piedāvātajiem piegādes veidiem;

d) Klients izvēlas Cenas un citu Pārdošanas līguma izpildes izdevumu, kas norādīti Pasūtījuma veidlapā, maksāšanas veidu;

e) Klients iesniedz Pārdevējam pasūtījumu, izmantojot šim mērķim paredzētu Interneta veikala funkciju (pogu “apstiprināt un apmaksāt pasūtījumu”). Tādā gadījumā, ja Klients nav izveidojis Kontu un agrāk nav iesniedzis savu piekrišanu Noteikumiem, viņam ir jāizsaka sava piekrišana;

f) Klients iesniedz Pasūtījumu, izmantojot šim mērķim paredzētu Interneta veikala funkciju (pogu “apstiprināt un apmaksāt pasūtījumu”).

Tādā gadījumā, ja Pārdošanas līgums tiek noslēgts, izmantojot citus attālinātus sakaru līdzekļus, ieskaitot tālruni:

a) Pārdevējs nosūta Klientam elektronisku paziņojumu, kurā tiek apstiprināts noslēgt piedāvātā Pārdošanas līguma saturs;

b) ar elektronisku vēstuli Klients nosūta Pārdevējam Pasūtījuma apstiprinājumu uz to pašu e-pasta adresi, no kuras tas saņēma 6.a. punktā norādīto apstiprinājumu;

c) ja Klientam nav Konta un tas iepriekš nav izteicis piekrišanu Noteikumiem, nepieciešams, Klients piekristu Noteikumiem.

Visos citos gadījumos, izņemot 6. punktā norādītos, kad Pārdošanas līgums tiek noslēgts, izmantojot citus attālinātus sakaru līdzekļus, ieskaitot tālruni, pēc Patērētāja ierosinājuma attiecīgi tiek piemēroti tālāk norādītie punkti, ievērojot apstākļus un izmantotos sakaru līdzekļus.

Pārdevējs, atbildēdams uz saņemto Pasūtījumu, uz Klienta norādīto e-pasta adresi nekavējoties nosūta automātiski ģenerētu elektronisku paziņojumu, kas apstiprina Pasūtījuma saņemšanu un tā apstrādes uzsākšanu.

Ja nav iespējas pieņemt visu vai atsevišķu pasūtījuma laikā iesniegto piedāvājumu, KAB sazinās ar Klientu, lai:

a) informētu Klientu par to, ka nav iespējams pieņemt visus / atsevišķus pasūtījumā sniegtos piedāvājumus, lai noslēgtu Pārdošanas līgumu; vai 

b) apstiprinātu Klientam iespēju izpildīt daļu Pasūtījuma, par kuru tas piekrīt noslēgt Pārdošanas līgumu. Tādā gadījumā Klients var anulēt visu Pasūtījumu (visus piedāvājumus), kas nepārkāpj viņa tiesības atteikties no līguma. Klienta Pasūtījuma anulēšana atbrīvo Pārdevēju no pienākuma to pildīt. Pasūtījuma anulēšanai tiek piemērotas attiecīgas Likuma un Civilkodeksa normas.

Ja nav iespējas pieņemt Pasūtījuma laikā iesniegto (-os) piedāvājumu (-us), Pārdošanas līgums attiecībā uz KAB norādītajiem Produktiem netiek noslēgts, bet Pārdevējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā ir jāatmaksā Klientam viņa samaksātās naudas summas, par kurām Pārdošanas līgums nav noslēgts.

Neatkarīgi no tā Pārdevējs var informēt Klientu par Pasūtījuma stāvokli, vispirms nosūtot paziņojumu uz Klienta elektroniskā pasta adresi, nosūtot SMS vai sazinoties ar viņu pa tālruni.

Pārdevējs cenšas nodrošināt Produktu pieejamību un Pārdošanas līguma izpildi. Tajos gadījumos, kad Pārdošanas līgumu nevar izpildīt, un citos likumos paredzētajos gadījumos piemēro Civilkodeksa normas un citu spēkā esošu normatīvo aktu normas tādā mērā, kādā šie normatīvie akti ir piemērojami saskaņā ar tajos paredzētajiem noteikumiem.

Kopējo Pasūtījuma vērtību veido Cena, piegādes izdevumi un izdevumi par citiem Klienta izvēlētiem papildu pakalpojumiem. Pārdevējs var noteikt minimālo Pasūtījuma vērtību, kurai piemēro bezmaksas Produktu piegādi. Par kopējo Cenu, ieskaitot nodokļus par pasūtīto Produktu, kā arī par piegādes izdevumiem (transportēšana, piegāde, pasta pakalpojumi) un citus izdevumus, bet tad, kad nav iespējams noteikt šo maksājumu apmēru – par pienākumu tos samaksāt, Klients tiek informēts pasūtījuma iesniegšanas laikā vai tad, kad Klients izsaka gribu noslēgt Pārdošanas līgumu.

Interneta veikalā notiekošās Akcijas netiek summētas, ja Akciju nosacījumos nav paredzēts citādi.

Produkta rezervācijas gadījumā attiecīgi tiek piemērotas šā punkta normas, ievērojot tālāk minētās normas.

Iespēja rezervēt Produktu ir atkarīga no pasūtījuma veidlapā Klienta norādītā reģiona adreses.

III. PRODUKTA APMAKSAS VEIDI UN TERMIŅI

Pārdevējs ļauj Klientam izvēlēties dažādus maksāšanas veidus.

Norēķini elektroniski un ar maksājumu karti notiek pēc Klienta izvēles, izmantojot pilnvarotus pakalpojumu sniedzējus.

Viens no norēķināšanās veidiem ir izmantot Swed, Seb, Luminor banku interneta bankas pakalpojumus. Norēķini iespējami eiro valūtā. Maksājumi tiek apstrādāti, izmantojot MakeCommerce.lt maksājumu platformu.

Ja Klients izvēlas priekšapmaksu ar pārskaitījumu, bet maksājumu neveic, KAB var sazināties ar Klientu, ieskaitot e-pastu, un atgādināt tam par maksājumu. Ja Klients neveic maksājumu 3 dienu laikā no Pasūtījuma iesniegšanas un papildu 2 dienu maksāšanas termiņā pēc atgādināšanas, Klienta pasūtījums netiks pieņemts. Kamēr Klients nav saņēmis paziņojumu par Pasūtījuma iesniegšanu, viņš var bez jebkādām sekām atcelt Pasūtījumu, sazinoties ar Pārdevēja KAB, var norādītā termiņā atcelt Pasūtījumu, un tas nepārkāpj viņa (-s) tiesības atteikties no līguma.

IV. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

Šie Noteikumi stājas spēkā 01.07.2020.

Būtiskās noslēdzamā Elektronisko pakalpojumu sniegšanas līguma normas tiek nostiprinātas, nodrošinātas, iesniegtas un apstiprinātas, nosūtot paziņojumu uz Klienta norādīto e-pasta adresi.

Pārdevējs nodrošina tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas atbilst saskaņā ar Līgumu sniedzamo pakalpojumu radītā līmeņa riskam. Elektronisko pakalpojumu izmantošana ir saistīta ar datu nodošanai interneta vidē raksturīgo risku, piemēram, nododamo datu zaudēšana, izplatīšana vai nelikumīga pārņemšana.

Klienti var bez maksas iepazīties ar šo Noteikumu saturu un tos izdrukāt, apmeklējot interneta adresi www.chazzchips.com.

Pārdevējas informē, ka, izmantojot Interneta veikalu caur pārlūkprogrammu / iesniedzot Pasūtījumu telefona sarunas laikā, var rasties papildu interneta izmantošanas maksa (maksa par datu sūtīšanu) vai tālruņa sarunas apmaksas izdevumi saskaņā ar pakalpojumu sniedzēja, kura pakalpojumus izmanto Klients, tarifiem.

Šajos Noteikumos neapspriestiem jautājumiem piemērojamas Lietuvas Republikas likumu normas, ieskaitot Civilkodeksa, Patērētāju tiesību aizsardzības likuma, Personas datu aizsardzības likuma un citu spēkā esošu normatīvo aktu normas tādā mērā, kādā šie normatīvie akti piemērojami saskaņā ar tajos paredzētajiem noteikumiem.

Izvēloties šiem Noteikumiem piemērot Lietuvas Republikas tiesības, Klients nezaudē aizsardzību, kas viņam tiek sniegta, vadoties pēc normām, kuras juridiski nevar neņemt vērā, noslēdzot Pārdevēja un Klienta līgumu, un kuras būtu piemērojamas, ja nav izvēles.

Preču piegādes nosacījumi:

Kurjers piegādā preces uz mājām vai uz izvēlēto pasta automātu. Lietuvā 1-5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apmaksas, 1-7 darba dienu laikā Eiropā un 1-21 darba dienas laikā ASV.

Atpakaļatdošanas noteikumi

Ja klienti nav apmierināti ar piegādāto preču kvalitāti, ne vēlāk kā 72 stundu laikā no preču piegādes tiem ir jāsniedz informācija, rakstot uz e-pasta adresi quality@chazzchips.com. Sniedzot informāciju par sliktu produkta kvalitāti, jānosūta arī nekvalitatīvā produkta fotogrāfija.

Atdodot atpakaļ vai mainot interneta veikalā iegādātas preces, lūgsim aizpildīt iesniegto preču atpakaļatdošanas / apmainīšanas dokumentu.

Nauda par atpakaļatdotajām precēm jūsu bankas kontā, no kura samaksājāt par pirkumiem, tiks pārskaitīta ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā.